Nyheder fra Jobindex Investor — 2020

Jobindex står sammen med datterselskaberne StepStone og it-jobbank for over 60% af det danske online jobannonce marked. Koncernen omfatter også Computerworld, Danmarks førende nyhedsmedie for it-nyheder, samt Jobbsafari i Sverige og Norge. I alt når koncernens websites ud til over 1 mio. brugere hver måned. Koncernen har over 200 medarbejdere og omsatte for 280 mio. kr. i 2016 med et driftsoverskud på 78 mio. kr. Jobindex blev stiftet i 1996 som et af de første danske internetselskaber og blev i 2007 børnoteret på vækstbørsen First North.

Jobindex Investornyt er en nyhedsservice for personer, der ønsker at følge med i udviklingen af Jobindex A/S, evt. med henblik på at investere i firmaet.

På denne side kan du se en oversigt over alle de nyheder, der er blevet udsendt gennem Jobindex Investornyt i 2020.

29.05.20 Referat af ordinær generalforsamling for Jobindex A/S
Offentliggjort 16:05:59
 Den ordinære generalforsamling i Jobindex A/S blev afholdt den 29. maj 2020 på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget. Ole Timm, Charlotte Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev også genvalgt. Referatet af generalforsamlingen er vedlagt.
 
Direktør Kaare Danielsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2019 var et godt år for Jobindex, men Corona-virussen har efterfølgende betydet et stort fald i antallet af jobannoncer. I starten af krisen oplevede Jobindex en halvering i antallet af betalte jobannoncer i forhold til det forventede niveau. Siden er jobmarkedet gået fremad, og antallet af betalte jobannoncer ligger nu på 70% af det forventede niveau. Men der er fortsat stor usikkerhed om jobmarkedet, og Jobindex har derfor fortsat suspenderet forventningerne for 2020. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

Regnskabet for 2019 udviser et overskud efter skat på 68,360 mio. kr. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet på grund af usikkerheden, som Corona-virussen har medført, ikke gennemfører den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Overskuddet på 68,360 mio. kr. plus overførsel af forrige års overskud overføres i stedet til næste år til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Forslaget blev vedtaget.
 
28.05.20 Virtuel generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 15:40:01
 Der afholdes virtuel generalforsamling i Jobindex i morgen fredag den 29. maj 2020 kl. 8:30. Man kan følge med og stille spørgsmål via adressen:
Jobindex.dk/generalforsamling

På grund af Corona-virussen opfordrer vi aktionærerne til IKKE at møde fysisk op til generalforsamlingen og i stedet følge med hjemmefra.

Dagsorden for generalforsamling fremgår af den vedlagte indkaldelse.
 
22.05.20 Dansk Jobindex: Genåbningen har vækket jobmarkedet
Offentliggjort 10:44:25
 

Genåbningen har vækket arbejdsmarkedet til live

Antallet af nye jobannoncer der ligges på nettet er faldet voldsomt som følge af Corona-krisen. I februar blev der lagt 24.000 nye jobannoncer på nettet – et niveau svarende til hvad vi har set de seneste år. I marts faldt niveauet til 17.700 nye jobannoncer. April bød på yderligere fald til et niveau på 15.600 nye jobannoncer. Dansk Jobindex er en totaltælling over antallet af nye jobannoncer lagt på nettet – Dansk Jobindex kan alene opgøres på månedsniveau. Hvis man alene ser på udviklingen i betalte jobannoncer lagt på Jobindex.dk, så kan vi følge udviklingen på ugeniveau – hvorved vi får bedre indblik i den helt aktuelle udvikling. Ugetallene for jobmarkedet tegner et billede af, at bunden på jobmarkedet blev nået i starten af april. Siden har der været fremgang at spore. Selvom antallet af nye jobannoncer lagt på Jobindex.dk stiger, så er der langt tilbage til det niveau, der kunne forventes inden Corona-epidemien ramte. Men arbejdsmarkedet lever trods alt fortsat. At antallet af nye jobannoncer stiger, skal både ses i lyset af den gradvis genåbning, og at epidemien er kommet under kontrol.

Kigger man på de økonomiske nøgletal globalt, er der ingen tvivl om, at Corona-krisen er voldsom. På blot to måneder er den amerikanske ledighed steget med mere end 36.000.000 personer. I Danmark er ledigheden steget med cirka 50.000 personer i løbet af Corona-krisen. Men ledighedsudviklingen giver ikke et dækkende billede af krisens styrke, da 170.000 personer samtidig er sendt hjem på den nye lønkompensationsordning. Dansk Jobindex faldt voldsomt i krisens start – men meget typer på, at tallene for maj kommer til at vise en vis fremgang. Dansk Jobindex er en totaltælling, som kun kan følges på månedsniveau, men kigger vi alene på betalte jobannoncer lagt på Jobindex kan vi følge udviklingen på ugeniveau – og her kan der ses fremgang siden starten af april.
 
18.05.20 1. kvartal 2020: Jobindex ramt af Corona-virus
Offentliggjort 07:17:28
 

1. kvartal 2020: Jobindex ramt af Corona-virus

  • Tilfredsstillende overskud i første kvartal - men udsigt til underskud i andet kvartal og fortsat usikkerhed om forventningerne til hele året
  • Jobannoncemarkedet er nu på vej fremad, men det går langsomt: "Vi ser et stigende antal jobannoncer, men anden fase af oplukningen har ikke vist sig endnu", siger Kaare Danielsen
  • "Corona-virussen vil påvirke jobmarkedet i et godt stykke tid", siger Kaare Danielsen
Første kvartals udvikling og resultater
Det gik godt for Jobindex indtil statsministeren den 11. marts annoncerede nedlukningen af landet. Derefter faldt jobannonceomsætningen til det halve af niveauet før krisen.

"Vi fik halveret vores omsætning på en uge", fortæller Kaare Danielsen: "Det har vi prøvet før under finanskrisen, men dengang tog det et år!" Han fortsætter: "Vi havde forberedt os godt, og fra om mandagen efter pressemødet arbejdede næsten alle medarbejdere hjemme. Det har fungeret over al forventning."

Resultatet for første kvartal - en nettoomsætning på 72 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 18 mio. kr. - er tilfredsstillende, men afspejler først og fremmest jobmarkedet som det så ud, før Corona-virussen for alvor slog til.

Jobmarkedet lidt op i gear
"Fra en halvering af jobannoncemarkedet midt i marts er vi i løbet af maj nu oppe på to tredjedele målt på antal jobannoncer", siger Kaare Danielsen: "Tallene for jobannoncer er en af de mest præcise måder at se 'temperaturen' på jobmarkedet på, og vi havde forventet en hurtigere stigning i takt med, at folk vender tilbage til arbejde. Vi venter spændt på at se, hvordan anden fase af oplukningen vil påvirke jobmarkedet."

Usikre forventninger til året
Jobindex hjemsendte 93 medarbejdere med lønkompensation og har fravalgt det planlagte udbytte og medarbejderaktier. Nu, hvor vi er et stykke inde i maj, begynder medarbejderne langsomt at vende tilbage til deres arbejdspladser. Men så længe jobannoncetallene skifter fra uge til uge, er det for tidligt at vurdere de langsigtede effekter af Corona-virussen. Som konsekvens heraf har Jobindex fortsat valgt at suspendere forventningerne til årets resultat.
 
06.05.20 Dansk Jobindex: Endnu ingen fremgang
Offentliggjort 08:10:29
 

Endnu ingen fremgang at spore efter første genåbningsfase

Antallet af nye jobannoncer er faldet voldsomt som følge af coronakrisen. I februar blev der lagt 24.000 nye jobannoncer på nettet – et niveau svarende til, hvad vi har set de seneste år. Det niveau fortsatte i første halvdel af marts – men siden den delvise nedlukning af samfundet den 11. marts er antallet af nye jobannoncer lagt på nettet faldet markant. I marts blev der lagt 17.700 nye jobannoncer på nettet – i april faldt niveauet yderligere til 15.600 nye jobannoncer. Faldet fra marts til april skal ses i lyset af, at samfundet ikke var lukket ned i hele marts måned – men det understreger også, at første fase i genåbningen af dansk økonomi ikke har været nok til at vække jobmarkedet til live. Selvom antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er faldet voldsomt, så er niveauet fortsat højere end det var under finanskrisen. Det giver trods alt håb i forhold til krisens samlede varighed og styrke, selvom det endnu er for tidligt at fælde dom. Læs hele rapporten fra Dansk Jobindex i den vedhæftede fil.

Corona-krisen har betydet en kraftig ændring i antallet af jobannoncer fra den ene måned til den anden, men de forskellige jobkategorier er ramt meget forskelligt. Sammenlignet med april sidste år er antallet af private jobannoncer i april måned faldet med 45% mens de offentlige jobannoncer kun er faldet med 15%. Ser man på de enkelte jobkategorier tegner der sig det samme billede. Bygge og anlæg ligger i top med 24% flere jobannoncer end for 1 år siden, men ellers ligger Lægestillinger, Sygeplejersker og Lægesekretær som de eneste jobkategorier alle over niveauet for 1 år siden. Blandt de knap så påvirkede jobkategorier finder man flere offentlige jobkategorier som Lærer, Socialrådgivning, Pleje og Omsorg og Pædagogstillinger, der alle ligger omkring 20% under niveauet for 1 år siden. Hårdest ramt er Hotel og Restauration, der er faldet med hele 80% i forhold til niveauet for 1 år siden. Tallene for de forskellige jobkategorier kan ses på Jobbarometeret fra Dansk Jobindex
Læs mere på Dansk Jobindex
 
04.05.20 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S
Offentliggjort 18:10:43
 Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 29. maj 2020 kl. 8:30 i selskabets kantine på adressen Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

På grund af Corona-virussen opfordrer vi aktionærerne til IKKE at møde op til Generalforsamlingen og i stedet følge med via live stream hjemmefra, samtidig med at man indtager en let morgenmad. Der vil ikke blive serveret noget på Frederiksberg.

Bestyrelsen foreslår, at selskabet på grund af usikkerheden, som Corona-virussen har medført, ikke gennemfører den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Overskuddet på 68,360 mio. kr. plus overførsel af forrige års overskud overføres i stedet til næste år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer Ole Timm, Charlotte Bryldt Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen samt statsautoriseret revisionspartnerselskab Beierholm.

Dagsorden for generalforsamling fremgår af den vedlagte indkaldelse. Generalforsamlingen vil blive streamet på adressen Jobindex.dk/generalforsamling

Vedlagt: Indkaldelse til generalforsamling
 
08.04.20 Jobindex dropper aktieudbytte
Offentliggjort 09:04:44
 

Jobindex dropper aktieudbytte

I lyset af den store usikkerhed som Corona-virussen har medført, har bestyrelsen valgt at indstille til generalforsamlingen, at man dropper den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Et opdateret årsregnskab for 2019 er vedlagt.

Corona-krisen har medført en halvering af antallet af ny-indrykkede jobannoncer og en stor stigning i ledigheden. Jobindex har derfor iværksat en række nye initiativer for at tage sig af de nye brugere og hjælpe kunderne.

Lån til rekrutteringsfirmaer og medarbejdere

Rekrutteringsfirmaerne har også oplevet en stor nedgang i omsætningen, og det er i stigende omfang nødvendigt at give længere betalingsfrister og henstand med betalingerne til de små rekrutteringsfirmaer. Jobindex er på denne måde med til at holde hånden under kunderne og hjælpe dem med at klare sig igennem krisen.

Jobindex har bedt alle medarbejdere holde 3,5 dages ferie i maj måned og har i den forbindelse givet alle medarbejdere en "kassekredit" for feriefridage, hvor man kan låne op til 5 feriefridage, som optjenes senere. Feriefridagene kan også udbetales som løn, og på den måde kan man låne op til en uges løn efter skat. Det er tænkt som en ekstra håndsrækning til medarbejdere, f.eks. hvis ens partner mister sit job under krisen.

Relancering af jobvejleder-projektet

Det er ikke bare sundhedsvæsenet, der risikerer at blive overbelastet, det gør A-kasserne og jobcentrene også. Jobindex har derfor relanceret jobvejleder-projektet og opfordret HR-folk og ledere til at melde sig som frivillige jobvejledere, hvor de kan give råd og vejledning til jobsøgende, der har brug for personlig jobrådgivning og støtte.
 
Jobvejleder-projektet blev lanceret under finanskrisen, og de frivillige jobvejledere blandt vores kunder har gennem årene ydet rådgivning til over 5000 jobsøgende, der havde brug for personlig rådgivning, og vi får meget positive tilbagemeldinger, både fra jobsøgende der har fået hjælp, og fra de frivillige der har hjulpet folk med at komme til jobsamtale eller i arbejde.

Virtuel Fest For Fyrede

Jobindex yder økonomisk støtte til bl.a. Powerjobsøgerne og Foreningen Nydansker. Powerjobsøgerne er et jobsøgningsnetværk med afdelinger i hele landet, hvor ledige hjælper og støtter hinanden. Foreningen Nydansker driver forskellige projekter, der hjælper folk med anden etnisk baggrund med at få job.

Powerjobsøgerne arrangerer bl.a. Fest For Fyrede sponseret af Jobindex, og der er gennem årene blevet holdt over 30 arrangementer over hele landet med op til 1500 deltagere. I foråret vil vi holde en virtuel Fest For Fyrede med nogle af de tidligere foredragsholdere, der allerede har tilbudt at stille op.
 
06.04.20 Dansk Jobindex: Jobmarkedet i dybfryseren
Offentliggjort 08:21:54
 

Jobmarkedet i dybfryseren

Antallet af nye jobannoncer er faldet voldsomt som følge af Corona-krisen. I februar blev der lagt 24.000 nye jobannoncer på nettet – et niveau svarende til, hvad vi har set de seneste år. Det niveau fortsatte i første halvdel af marts – men kigger man isoleret set på antallet af nye jobannoncer lagt på nettet i anden halvdel af marts, er det tydeligt at jobmarkedet er ekstremt hårdt ramt af Corona-krisen. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet var i anden halvdel af marts på 12.600, når tallet vel at mærke er sæsonkorrigeret og omregnet til månedsniveau, så tallet kan sammenlignes med den historiske udvikling. Det gjorde med andre ord ikke den store forskel, at vi i starten af februar begyndte at bekymre os om Corona – men da økonomien delvist blev lukket ned, blev jobmarkedet kastet ud i den dybeste krise siden finanskrisen. I den værste måned i finanskrisen – marts 2009 – blev der ret præcis lagt samme antal nye jobannoncer på nettet, som vi så i anden halvdel af marts i år. Dengang var rekruttering via nettet endda strukturelt nok mindre anvendt end i dag. Så reelt er krisen på arbejdsmarkedet mere abrupt end tilfældet var under finanskrisen. Udviklingen i Dansk Jobindex tegner således samme billede, som de daglige ledighedstal. Det er en uhyre hård krise på arbejdsmarkedet.
 
01.04.20 Jobindex hjemsender 93 medarbejdere
Offentliggjort 09:58:34
 

Jobindex hjemsender 93 medarbejdere

Der er stor usikkerhed på jobmarkedet på grund af Corona-virussen, der får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Jobindex har således oplevet en halvering i antallet af ny-indrykkede jobannoncer siden den 16. marts. Jobindex har derfor besluttet at hjemsende 93 medarbejdere i Jobindex og Computerworld med fuld løn i 2 måneder med støtte fra regeringens hjælpepakke.

"Jobindex er heldigvis en solid og velkonsolideret virksomhed, men vi mangler arbejde i øjeblikket. Derfor er dette den bedste løsning, både for Jobindex og for medarbejderne", siger Kaare Danielsen. Medarbejderne i Jobindex og Computerworld arbejder allerede hjemme, men firmaerne fungerer uændret, og medarbejderne har vænnet sig til en virtuel hverdag med hjemmearbejde.

Jobindex får til gengæld flere nye brugere, som søger job. I denne uge lancerer Jobindex et nyt TV-spot om onboarding og jobglæde, og kampagnen bliver fulgt op med artikler med gode råd om, hvordan man tager imod medarbejdere i Corona-tider, hvor nye medarbejdere starter med at arbejde hjemmefra i stedet for at være fysisk sammen med kollegaerne. TV-spottet er det sidste i forårets TV-kampagne, der har handlet om forbedring af jobglæden.
 
17.03.20 Jobindex Årsrapport for 2019
Offentliggjort 05:19:06
 

2019 var et godt år for Jobindex, men Corona-virussen giver fald i antallet af jobannoncer

Gode resultater for Jobindex i 2019

Det gik godt for Jobindex-koncernen i 2019 trods opbremsning og usikkerhed omkring Brexit og risiko for handelskrig. Det viser det endelige regnskab for Jobindex-koncernen, der udover jobdatabaser og rekruttering omfatter nyhedsmediet Computerworld. "Vi brugte 2019 på at videreudvikle og forenkle driften og forberede flytningen til Valby," siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex.

Jobindex er godt rustet til at håndtere udfordringerne

Lige nu er der dog meget stor usikkerhed på jobmarkedet som følge af Corona-virussen, og Jobindex følger udviklingen nøje: "Vi har heldigvis en solid og robust virksomhed og er godt forberedte, både på virussen og på en nedgang i markedet", siger Kaare Danielsen om Jobindex, der var tidligt ude med præventive forholdsregler i virksomheden i relation til Corona-smitten. Næsten alle medarbejdere arbejder nu hjemme, men firmaet fungerer ligesom før, og medarbejderne er ved at vænne sig til en virtuel hverdag.

Jobindex suspenderer forventningerne for 2020

Internet jobannoncemarkedet startede året med en vækst i januar på ca. 5% i forhold til efteråret. Vi forventede oprindeligt at niveauet holdt resten af året, så resultatet ville vokse med ca. 5% til en omsætning i niveauet 320 mio. kr. og et driftsresultat i niveauet 80 mio. kr. Forudsætningen for dette var, at hverken Brexit, handelskrig, Corona-virussen eller aktierne skabte usikkerhed i 2020. Corona-virussen har imidlertid allerede nu betydet et betydeligt fald i antallet af jobannoncer, og på grund af den store usikkerhed har vi valgt at suspendere forventningerne til den finansielle udvikling for omsætning og resultat i 2020.

Vedlagt: Årsrapport for 2019
 
09.03.20 Jobindex og Sydjob lancerer ny jobsite på Fyn
Offentliggjort 07:34:47
 

Jobindex og Sydjob lancerer ny jobsite på Fyn

Ansæt medarbejdere fra lokalområdet, så bliver de længere i jobbet. Jobindex lytter til undersøgelse og forstærker jobannoncemarkedet i Sønderjylland og på Fyn. En ny undersøgelse fra Megafon for Jobindex afslører, at de fleste danskere i 2020 ønsker at arbejde tæt på, hvor de bor. Undersøgelsen fra januar i år viser, at 58 procent af danskerne ønsker en maksimal transporttid på 45 minutter til jobbet. Og lige så interessant, at 30 procent ønsker mindre end 30 minutter til arbejdspladsen.

Den lokale forankring er til gavn for både virksomheder og medarbejdere. Der er nemlig ofte et helt rigtigt – og vigtigt – match gemt lokalt. Kort transporttid sikrer de rette medarbejdere samt sikrer medarbejderen bliver på arbejdspladsen.

Direktør hos Jobindex, Kaare Danielsen, forklarer:
”Virksomheder og medarbejdere ønsker det samme – et godt match, som kan vare længe. Alligevel er mange virksomheder tilbøjelige til at skyde bredt ud med stillingsopslag for at få landet en ny medarbejder så hurtigt som muligt. Vi vil gerne være med til at sikre, at de gode og lokale matches får bedre kår, så de bliver en realitet”, siger han og afrunder: ”Da vi nu i mange år har samarbejdet med Sydjob, hvor annoncer på Jobindex bliver eksponeret lokalt i det sydjyske, er det blot en glæde nu at kunne gøre det samme for de fynske jobsøgere og virksomheder. Når annoncerne lægges på Jobindex, kommer de ikke kun på Sydjob men nu også på Fynjob”.

Sydjob og Fynjob er skabt for at styrke regionen og lokalsamfundene.
Med baggrund i Sydjob har ejeren, Jesper Hjorth, præsenteret samme koncept med lokal fokus for Fyn med Fynjob. Samarbejdet med Jobindex ser Jesper Hjorth som et godt fundament for, at kunne styrke også Fyns profil.

”Mange har jo tit gode grunde til at ønske et job i nærområdet – det kan være på grund af bolig, familie og økonomi. Netop derfor er det kritisk man på f.eks. Fynjob nu får et let overblik over de lokale job. Samarbejdet mellem Fynjob og Jobindex er fundamentet for, at folk, der søger job lokalt, finder job lokalt. På Fynjob er det muligt at søge specifikt i en enkelte kommune – f.eks. Odense eller Middelfart. Når næsten alle jobannoncer i lokalområdet kommer ind via Jobindex er det bestemt et positivt skridt i at styrke Fyn både lokalt og regionalt”.

Den nye jobsite med fynske jobannoncer findes på adressen: Fynjob.dk
 
04.03.20 Dansk Jobindex: Corona-virussen påvirker jobmarkedet
Offentliggjort 07:03:37
 

Jobmarkedet holdt stand i februar men dårligt nyt i vente

Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet steg en smule fra januar til februar til trods for den stigende usikkerhed knyttet til corona-epidemiens økonomiske konsekvenser. I februar blev der således samlet set lagt 24.000 nye jobannoncer på nettet, en stigning på 500 jobannoncer sammenlignet med januar. Dansk jobindex er en totaltælling af antallet af nye jobannoncer lagt på nettet – men fokuserer vi alene på de betalte annoncer, der blev indrykket på Jobindex.dk, er det muligt at følge udviklingen på dagsbasis. Her er der ikke tale om en totaltælling, men udviklingen giver alligevel et godt indblik i den underliggende udvikling. I starten af februar inden corona for alvor var blevet et stort tema, fortsatte virksomhederne med i stor stil at slå nye jobannoncer op på nettet – men den sidste uge af februar skuffede. Der blev slået færre nye jobannoncer op på Jobindex.dk i forhold til, hvad man skulle forvente. Det indikerer, at danske virksomheder er begyndt at reagere på den økonomiske usikkerhed knyttet til corona-epidemien. Det danske arbejdsmarked er fortsat stærkt – men når usikkerheden stiger så meget, som tilfældet har været den seneste uge, så reagerer virksomhederne. Hvor kraftigt et dyk vi kommer til at se i Dansk Jobindex er endnu usikkert – men vi kan bestemt ikke afvise, at beskæftigelsen i en periode vil kunne falde som følge af de økonomiske effekter af corona-virus.
 
18.02.20 4. kvartal 2019: Et godt år for Jobindex
Offentliggjort 07:16:52
 

4. kvartal 2019: Et godt år for Jobindex

  • Omsætningen blev 314 mio. kr., og resultatet nåede 89 mio. kr.
    inklusive indtægter fra salget af Jobbsafari i Sverige
  • Strukturen er tilpasset markedet, og det nye år er startet pænt,
    og Jobindex forventer en lille vækst i markedet i 2020
Gode resultater trods opbremsning
"Det er gået godt for koncernen i 2019 trods opbremsning og usikkerhed, blandt andet som følge af Brexit og risiko for handelskrig," siger Kaare Danielsen. "Vi har fået et fint resultat, hvor vi har indfriet forventningerne. Samtidigt har vi indrettet os på fremtiden: Udover at afhænde Jobbsafari i Sverige har vi slået salgsafdelingerne for StepStone og Jobindex sammen, hvilket giver god synergi. Computerworld og it-jobbank er også begyndt at arbejde tættere sammen og har præsteret flotte resultater i 2019," siger Kaare Danielsen.

Forventer svagt stigende jobmarked
Jobindex forventer et svagt stigende jobmarked i 2020, men der er mange usikkerhedsfaktorer: "Brexit, handelskrig og Corona-virussen har alle mulighed for at sende udviklingen i den forkerte retning med meget kort varsel," slutter Kaare Danielsen. Men under forudsætning af at ingen af disse ting skaber usikkerhed i 2020, forventer Jobindex-koncernen en samlet nettoomsætning i niveauet 320 mio. kr. og et driftsresultat før skat i niveauet 80 mio. kr., hvilket repræsenterer en lille vækst i forretningen i forhold til 2019.
 
 
15.02.20 EU overvejer forebyggende foranstaltninger
Offentliggjort 08:57:34
 EU planlægger flere undersøgelser af tech-giganterne og overvejer at indføre en mulighed for at foretage forebyggende foranstaltninger. Det kommer frem samtidig med at EU afslutter en tredages høring om Google Shopping, en sag der foreløbig har været 10 år undervejs. Af dokumenter som Reuters har set fremgår det at "a tougher line is needed to deal with certain platforms that act as large private gatekeepers and rule-setters to markets and information because competition rules alone are not sufficient." "Additional ex ante regulatory responses may be needed to ensure contestability and protect the interests of smaller players.”
Læs artiklen fra Reuters
 
14.02.20 En klar overtrædelse af Google
Offentliggjort 07:27:46
 “You have promoted your own service and demoted that of others. That is a clear infraction,” sagde den irske dommer Colm Mac Eochaidh på anden dagen af tredageshøringen om Google Shopping ved EU-domstolen i Luxembourg. Den irske dommer er en ud af fem dommere, og de fire andre dommere gav ikke udtryk for deres holdning. Der ventes dom i sagen senere i år, og Google har derefter mulighed for at appellere sagen endnu en gang.
Læs artiklen fra Courthouse News Service
 
13.02.20 Google mener at konkurrencereglerne skader innovationen
Offentliggjort 09:57:50
 "Den er forkert i forhold til loven, fakta og økonomien". Det sagde Googles advokat på førstedagen af høringen om Googles bøde på 18 milliarder kr. Google har fået bøden for at misbruge sin dominerende stilling ved at placere Google Shopping øverst i søgeresultaterne på Google og nedprioritere andre konkurrerende shoppingtjenester.

Men Google mener at shopping resultaterne er en integreret del af Googles søgemaskine, og at det vil skade innovationen, hvis EU lægger begrænsninger på hvad Google må gøre. Sagen følges intenst af de europæiske jobsites, fordi Google Shopping minder meget om Googles nye jobtjeneste Google for Jobs, som EU også har startet en undersøgelse af.
Læs artiklen fra Computerworld
 
12.02.20 EU starter appelsag om Google Shopping
Offentliggjort 07:39:56
 EU starter i dag en 3-dages høring om Google Shopping i en sag, som af mange jobsites bliver set som en forløber for sagen om Google for Jobs, fordi de to tjenester ligner hinanden meget. Google fik i 2017 en bøde på 18 milliarder kr. for at favorisere Google Shopping i sine søgeresultater, men Google har appelleret bøden.

Sagen er den første af 3 sager, hvor EU har givet Google bøder for over 60 milliarder kr. 23 europæiske jobsites, herunder Jobindex og StepStone, har klaget til EU og konkurrence-kommissær Margrethe Vestager over Google for Jobs, og EU har startet en undersøgelse af Google for Jobs. Derfor følges sagen om Google Shopping med meget stor interesse af de Europæiske jobsites.
Læs artiklen hos Bloomberg
 
05.02.20 Dansk Jobindex: Fortsat høj medarbejderefterspørgsel
Offentliggjort 08:02:44
 

Fortsat høj medarbejderefterspørgsel

Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet toppede i sommeren 2018, hvor der blev lagt over 24.000 nye jobannoncer på nettet hver måned. Siden faldt niveauet og nåede i oktober 2019 et foreløbigt lavpunkt med 21.400 nye jobannoncer lagt på nettet. De seneste måneder har dog budt på ny fremgang. Der blev således lagt 23.500 nye jobannoncer på nettet i december 2019 – et niveau, der blev fastholdt i januar i år, hvor der blev lagt 23.400 nye jobannoncer på nettet. Det er det højeste niveau siden sommeren 2019. Noget tyder på, at opbremsningen på arbejdsmarkedet er knap så hård, som der initialt tegnede sig et billede af. Tempoet på arbejdsmarkedet er faldet – men ikke til lavt niveau. Meget tyder derfor på, at beskæftigelsen vil kunne fortsætte med at stige, men om fremgangen i beskæftigelsen vil være stærk nok til at matche et stigende arbejdsudbud er usikkert. Det kan derfor ikke afvises, at ledigheden kan stige trods stigende beskæftigelse.


Til gengæld er der en stigende bekymring for de økonomiske effekter af udbruddet og spredningen af Corona-virus. Vi kender ikke de præcise økonomiske effekter af sygdommen, men produktionsstop og usikkerhed taler for en periode med lavere økonomisk aktivitet. Men hvor lang perioden bliver, må tiden vise.

 
06.01.20 Dansk Jobindex: Fornyet fremgang på jobmarkedet
Offentliggjort 09:05:02
 

Fornyet fremgang på jobmarkedet

Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet toppede i sommeren 2018, hvor der blev lagt over 24.000 nye jobannoncer på nettet hver måned. Siden faldt niveauet og nåede i oktober 2019 et foreløbigt lavpunkt med 21.400 nye jobannoncer lagt på nettet. De seneste måneder har imidlertid budt på fornyet fremgang. Der blev således lagt 23.400 nye jobannoncer på nettet i december 2019. Det var det højeste niveau siden sommeren 2019. Noget kunne således tyde på, at opbremsningen på arbejdsmarkedet er knap så hård, som der initialt tegnede sig et billede af. Tempoet på arbejdsmarkedet er faldet – men ikke til lavt niveau. Meget tyder derfor på, at beskæftigelsen vil kunne fortsætte med at stige i 2020, men om fremgangen i beskæftigelsen vil være stærk nok til at matche et stigende arbejdsudbud er usikkert. Det kan derfor ikke afvises, at ledigheden vil stige trods stigende beskæftigelse.
 

Nyheder fra: 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

Annonce: