Handelsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser

Produktion:

Profilannoncer sættes online samme arbejdsdag, hvis Annonceafdelingen har modtaget annoncen inden kl. 14. For andre produkter, se beskrivelsen i produktinformationen.

Reklamationer:

Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag.

Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter Jobindex’ skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

Stillingsannoncering:

I Jobindex optages kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. Jobindex forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til brugeren eller Jobindex’ interesse. Jobindex påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen. Annoncer for stillinger, der kræver kapitalindskud eller er 100 % provisionslønnede, optages kun i jobkategorien for franchise-stillinger.

Annonceringsperiode:

Annoncen er online til ansøgningsfristen - dog max fire uger fra den dag, annoncen bliver lagt online. Yderligere information om produkterne findes under produktbeskrivelserne, som du finder her.

Tilbud og priser:

Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Jobindex. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter refunderes som udgangspunkt ikke. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte jobannoncer op til den estimerede mængde. Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen, kan ikke afbrydes i perioden, og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. Jobindex forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at opsige samarbejdsaftaler eller annoncer før tid mod at tilbagebetale en forholdsmæssig del af beløbet.

Betalingsbetingelser:

Den normale kredittid for jobannoncer og årsaftaler er netto kontant 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder Jobindex sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5 % pr. måned.

Jobindex’ rettigheder:

Jobindex forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller jobannoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser.

Jobannoncearkiv:

Jobindex gemmer en kopi af alle publicerede annoncer i et jobannoncearkiv. Det gælder også for annoncer, som er gjort tilgængelige via et link til jobannoncen på din/din virksomheds hjemmeside.

Jobindex' ejerskab og kundens brugsret:

Jobindex har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. Jobindex ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge Jobindex' produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Jobindex af dig/din virksomhed.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler Jobindex fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. Jobindex bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som Jobindex behandler i forbindelse med produkterne.

Søgning i CV-databasen:

Når du har en Profilannonce på jobindex.dk, kan du frit kontakte og ansætte kandidater gennem Jobindex’ CV-database til de opgaver, som er annonceret i Profilannoncen. Ved opgaver, der ikke er annonceret som en Profilannonce, er prisen kr. 2.995 ekskl. moms pr. ansættelse af en person fundet gennem CV-databasen.

Vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder kan kontakte og ansætte kandidater gennem Jobindex’ CV-database til kr. 100 ekskl. moms pr. kontakt og kr. 2.995 ekskl. moms pr. ansættelse.

For job, der er 100 % provisionslønnede eller kræver kapitalindskud, er prisen ligeledes kr. 100 ekskl. moms pr. kontakt plus kr. 2995 ekskl. moms for hver person, hvor kontakten fører til et erhvervsbaseret forhold.

Ovenstående priser gælder, såfremt virksomheden ikke har indgået abonnementsaftale med Jobindex omkring brugen af CV-databasen.

Du er indforstået med, at Jobindex registrerer, hvilke kandidater du kontakter via CV-databasen, og at Jobindex har adgang til at læse alle e-mails afsendt via CV-databasen. Du forpligter dig endvidere til at kontakte Jobindex, hvis I finder en person i CV-databasen, som I ender med at ansætte.

Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baseret på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser med opfordring til registrering af CV i andre CV-databaser accepteres ikke.

Hvis du selv forestår søgning i og anmodninger fra CV-databasen: Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og Jobindex kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af dig selv. Jobindex indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, og Jobindex kan ikke drages til ansvar for, at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

Jobindex’ CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen er anonyme, kan det alligevel ske, at man genkender en person. Det kan f.eks. være, at man får kendskab til, at en kollega eller underordnet søger andet arbejde. Du forpligter dig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende.

Gør-det-selv-annoncer:

Det koster kr. 995 ekskl. moms at indrykke en gør-det-selv-annonce hos Jobindex.

For privatpersoner samt velgørende organisationer, som er godkendt efter ligningslovens § 8 A og ligningslovens § 12, stk. 3, samt fritidsjobs til unge under 18 år og integrationsstillinger (IGU-stillinger) er det gratis at annoncere.

Jobannoncen er uden logo med link direkte til den komplette jobannonce og bliver placeret efter alle Profilannoncerne.

Gør-det-selv-annoncer vises på Jobindex i tre uger og bliver derefter automatisk slettet.

Robotscanningsaftale:

For almindelige virksomheder er det gratis at få virksomhedens jobside scannet af Jobindex.

Vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder med egen jobside kan købe en robotscanningsaftale hos Jobindex.

Jobannoncen er uden logo med link direkte til den komplette jobannonce og bliver placeret efter alle Profilannoncerne.

Robotannoncer vises på Jobindex i tre uger og bliver derefter automatisk slettet.

En Robotscanningsaftale er fuldautomatisk, og Jobindex garanterer ikke for tekniske fejl. Service ydes kun i begrænset omfang.

Jobindex QuickApply:

Jobindex QuickApply er et gratis online ansøgningssystem, der kan benyttes, når du har en Profilannonce eller Profilannonce med CV-match, som ligger på en underside på jobindex.dk.

Jobindex QuickApply aktiveres, når Profilannoncen bliver lagt online. Adgangen til systemet udløber 90 dage efter ansøgningsfristen.

Ansøgningssystemet indeholder personoplysninger, som skal behandles strengt fortroligt. Du forpligter dig til at overholde gældende love og regler om databeskyttelse og ansættelsesforhold, herunder lov om forbud mod forskelsbehandling.

Enhver pligt til at lade sig registrere, eller opnå godkendelse hos offentlige myndigheder med henblik på at indsamle og overvåge personoplysninger, skal efterkommes for din/din virksomheds regning.

Jobindex forbeholder sig retten til at kontakte de ansøgere, som du/din virksomhed ikke ansætter, med jobtilbud fra andre virksomheder.

Telefonsupport:

Telefonsupport kl. 8.00-22.00 alle ugens dage. Kontoret har åbent mandag-fredag: kl. 8.00-17.00. Efter kl. 17.00 samt i weekender og på helligdage ydes telefonsupport på det særlige aftennummer: 38 32 33 88.

Annonce:
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.