Jobsøgning

Flere prak­ti­se­ren­de læger på vej

Sundhedsministeren har fremlagt en række forslag, der blandt andet skal sikre flere praktiserende læger. Glem ikke speciallægerne, lyder det fra Lægeforeningen.

Sidste år blev der nedsat et Lægedækningsudvalg, der var blevet sat på en særdeles ambitiøs opgave: Hvordan får vi fordelt den knappe ressource, som læger er – over hele landet? I midten af januar i år kunne sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, fremlægge udvalgets forslag – og fortælle, at flere af forslagene vil blive realiseret.

”Det er ikke bare i Danmarks yderområder, at der er mangel på læger. Det er også et problem i flere udsatte boligområder og større byer. Det skal vi have gjort noget ved, og i regeringen er vi klar til at realisere flere af udvalgets anbefalinger. Nu håber jeg, at der også fra politisk side og faglige kredse vil være opbakning til at gennemføre de nødvendige initiativer for at sikre en bedre lægedækning,” sagde Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af Lægedækningsudvalgets forslag.

For at komme manglen på læger i yderområderne til livs vil sundhedsministeren ifølge pressemeddelelsen blandt andet søge opbakning til, at regionerne kan drive klinikker med regionsansatte læger i mere end fire år ad gangen. Det skal gøre det nemmere for regionerne at planlægge driften af regionsklinikkerne og rekruttere læger, som ikke selv ønsker at investere penge i deres egen praksis og påtage sig et driftsansvar i det daglige.

Optaget øges

Optaget af lægestuderende på Aalborg Universitet skal desuden øges med 50 ekstra pladser årligt – og samtidig skal en større andel af hoveduddannelsesforløbene rundt om i landet øremærkes specialuddannelsen i almen medicin. For at tilskynde lægerne til at slå sig ned i yderområderne og udsatte boligområder, lægger regeringen ifølge pressemeddelelsen desuden op til, at de praktiserende læger i højere grad skal honoreres efter patienternes behandlingsbehov.

”Der er ingen tvivl om, at det er væsentligt mere krævende, hvis en praktiserende læge har rigtig mange patienter, der eksempelvis har kroniske sygdomme og måske også slås med sociale problemer, end hvis man overvejende har patienter, som er mindre syge. Derfor giver det god mening, at lægerne i højere grad honoreres forskelligt alt efter, hvilke patienter de har i deres praksis,” siger Ellen Trane Nørby.

Glem ikke uddannelse af andre speciallæger

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, tager godt imod forslagene, der skal tage ”hånd om den bekymrende mangel på praktiserende læger.”

”Det er positivt, at udvalget er meget klar i sin udmelding om dette. Men det bør ikke ske på bekostning af uddannelse af andre speciallæger. Der bør være samme fokus på de store problemer, der er med at rekruttere speciallæger til sygehusene uden for de store byer. For eksempel til psykiatrien, men også til andre specialer. I det hele taget springer det i øjnene, at de aktuelle rekrutteringsproblemer på mange sygehuse ikke er vægtet i rapporten,” lyder det fra Andreas Rudkjøbing i Lægeforeningens blad.

Lægedækningsudvalget blev nedsat i januar 2016 med baggrund i, at der mange steder i Danmark er udfordringer med lægedækningen. Udvalget nåede frem til 18 forslag, der kan skabe bedre lægedækning og foreslår blandt andet:

  • Regionerne skal have friere rammer til at drive regionsklinikker

  • Optaget af lægestuderende på Aalborg Universitet skal øges

  • Lægestuderendes klinikophold under studiet skal spredes geografisk bredere ud

  • Dimensioneringen af videreuddannelsen i almen medicin skal øges

  • Samarbejdet på tværs af regionerne om ansættelse af sygehuslæger skal styrkes

  • Praktiserende læger skal i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov. Regioner, kommuner og lægernes organisationer skal samarbejde om at rekruttere og fastholde læger i yderområder og udsatte boligområder

  • Lægestuderende skal i højere grad have mulighed for klinikophold i almen praksis

  • Faglige og organisatoriske fællesskaber i almen praksis skal udbredes

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.