Skatteministeriet

Skatteministeriet har eksisteret siden 1975, og står for at opkræve skatter og afgifter fra personer og virksomheder. Ministeriet skønner, at man i løbet af året 2012 vil opkræve ca. 866 milliarder kroner.[1]

Generaldirektoratet for Toldvæsenet og Skattedepartementet blev oprettet i 1902. I årene efter statsskatteloven af 1903 og toldloven af 1908 fandt man, at skattevæsenet og toldvæsenet var egentlige statserhverv, hvorfor generaldirektoratet også burde placeres blandt de egentlige ministerielle departementer. Generaldirektoratet for Toldvæsenet blev derfor et departement i 1919.

Skattedepartementet og Tolddepartementet hørte indtil 1975 under Finansministeriet, men har siden udgjort et særskilt ministerium, først kaldet Skatte- og Afgiftsministeriet og fra 1987 blot Skatteministeriet.

I 2005 blev de kommunale skattemyndigheder lagt ind under Skatteministeriet. Tidligere var Skatteministeriets departement og Told & Skat to adskilte størrelser. Skatteministeriet blev pr. 1. januar 2010 en samlet koncern med fælles ledelse, men med to myndigheder: Koncerncenteret og SKAT. Koncerncentret fungerer som stabsfunktion for hele organisationen og den øverste ledelse i Skatteministeriet. Opgaver omfatter ministerbetjening, lovgivning, strategier, styring, planlægning og udvikling. Myndighedsopdelingen sikrer, at det kun er SKAT, der kan træffe konkrete afgørelser i danskernes skattesager. I hele Skatteministeriets organisation arbejder der ca. 8000 mennesker.

Inden for Skatteministeriet er der tre særlige enheder, der er fagligt uafhængige, men administrativt, økonomisk og personalemæssigt en del af Skatteministeriet. De tre enheder er Ankecentret, Retssikkerhedschefen og Intern Revision.

Der er to særlige enheder, som er selvstændige myndigheder, men en del af Skatteministeriets koncern. Det drejer sig om Spillemyndigheden og Landsskatteretten.

Kilde: Wikipedia.org 25-07-2016