RGS Nordic

Vi gør cirkulær økonomi til en god forretning

RGS Nordic er en miljøvirksomhed, der tilbyder løsninger inden for behandling af forurenet jord og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Vi håndterer, sorterer og bearbejder bygge- og anlægsaffald, så blandt andet jord, beton, gips og Rockwool kan genanvendes i ny produktion eller nyttiggøres og erstatte naturens egne ”jomfruelige” ressourcer.

truck at field
Landsdækkende

Vi er vi specialister i behandling af forurenet jord og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Vi driver 22 modtage- og behandlingsanlæg geografisk fordelt i det meste af landet – heriblandt landets største affaldsbehandlingsanlæg på Amager. Faktisk behandler vi en tredjedel af alt affald fra bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Samlet beskæftiger vi små 200 medarbejdere.

Cirkulær økonomi

Vores ambition er at gøre cirkulær økonomi til en god forretning. Vi arbejder for at affald omdannes til cirkulære materialer, som forretningsmæssigt kan stå på egne ben og fungerer i industriel skala. Vi tager et aktivt samfundsansvar og arbejder for at adressere klima-, miljø- og biodiversitetskriser ved at nedbringe trækket på naturens ressourcer og give brugte materialer nyt liv, nedsætte CO2-udslippet og minimere miljøbelastningen fra produktionen i samfundet.

Byggeaffald

Vi modtager og behandler alle former for byggeaffald. Samlet set genanvendes eller nyttiggøres 99% af det affald, vi modtager. Størstedelen knuses og nyttiggøres som eksempelvis underlag til anlægsprojekter, mens en stigende andel genanvendes som nye råvarer – eksempelvis stenuld og gips. Ambitionen er, at genanvendelsen inden for de kommende år fylder langt mere end det gør i dag – og vi er godt på vej.

Jordhåndtering

Vi modtager og behandler både ikke-forurenet og forurenet jord samt jord, der er klassificeret som farligt affald. Vi behandler både jord på vores egne anlæg og ”on-site”, så forurenet jord ikke behøver blive transporteret. Langt den meste jord renses og bruges igen. Alt efter renhedsgrad kan det eksempelvis være i diger, støjvolde, terrænregulering, motorbaner, golfbaner, havneudvidelser eller klimasikring. Men en lille del er så forurenet, at det ikke kan renses. Det ender på deponi. Vi sikrer fuld sporbarhed, dokumentation for kvaliteten og anviser korrekt brug af jorden i næste led.