Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er statens revisionsmyndighed – en uafhængig institution under Folketinget. Rigsrevisionen er en af de instanser, der udøver den parlamentariske kontrol i Danmark. Formålet er at fremme en redelig og effektiv statsforvaltning.

Hovedopgaven består i at revidere de statslige udgifter, herunder regnskaber og tilskudsregnskaber for institutioner, hvis udgifter eller underskud finansieres af staten. Det sker i samarbejde med de politisk udpegede statsrevisorer, som Rigsrevisionen afgiver 16-20 beretninger om året til. Det undersøges om regnskaberne er korrekte, og om pengene er blevet brugt til de formål, som Folketinget har bevilget dem til.

Rigsrevisionen reviderer desuden en række selskaber, hvori staten har økonomiske interesser, ligesom regnskaber fra aktieselskaber, hvori staten er aktionær, genenmgås – det drejer sig bl.a. om Post Danmark. Og endelig kan Rigsrevisionen yde rådgivning til administrationen og til de statslige institutioner, f.eks. om hvordan der kan opnås bedre resultater.

Rigsrevisionens uafhængighed af det politiske system betyder bl.a., at det kun er statsrevisorerne, der kan bede Rigsrevisionen om at revidere et område, men også at Rigsrevisionen kan gøre dette på eget initiativ. Rigsrevisionen vælger selv hvilke metoder, den vil anvende i undersøgelserne.

Rigsrevisionen reviderer regnskaberne for ca. 425 statslige institutioner, f.eks. departementer, styrelser og universiteter. I en række tilfælde er der indgået aftaler om, at "interne revisiorer" reviderer regnskaberne. Rigsrevisionen har 260 ansatte og et årligt budget på 169 mio. kr. (2006), som fastlægges af Folketinget. Øverste chef er rigsrevisor Lone Strøm, der overtog embedet 1. maj 2012 [1] efter cand.polit. Henrik Otbo.

Kilde: Wikipedia.org 31-08-2016