Nanoq logo

Afdelingschef til Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsen søger en afdelingschef til Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktioner. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Om Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsen hører organisatorisk under Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender. Råstofstyrelsen varetager myndighedsopgaver vedrørende efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer. Vi deltager også i markedsføringen af det grønlandske råstofpotentiale.

Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktioner varetager de daglige administrative og driftsmæssige opgaver for Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, herunder økonomi og personale.

Om stillingen

Afdelingschefen er ansvarlig for udarbejdelsen af finanslove, budgetlægning, regnskabsfunktionen og budgetopfølgningen for ressortområdet. Afdelingschefen er ligeledes ansvarlig for de generelle personaleadministrative opgaver og den generelle drift. Afdelingen er ansvarlig for koordinering af punkter i forbindelse med Inatsisartutsamlinger. Da afdelingen har mange tværgående opgaver i forhold til alle enheder inden for ressortområdet vil der være et tæt samarbejde med departementschefen.

Der skal gøres opmærksom på, at som følge af ressortændringen den 15. maj 2018 planlægges Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktioner flyttet til Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, hvorfor afdelingen skal servicere alle enheder under departementet. Afdelingen består p.t. af 6 ansatte.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a:

 • rådgivning af Naalakkersuisoq, departementschef og underliggende enheder i forhold relateret til afdelingens ansvarsområder, herunder udarbejdelse af beslutningsoplæg
 • koordinator for punkter på samlinger
 • udarbejdelse af finanslov, tillægsbevillingslove
 • ansvarlig for regnskabsfunktionen og den løbende budgetopfølgning
 • daglig personaleadministration.

Kvalifikationer:

Vi leder efter en engageret, alsidig og selvstændig medarbejder med godt kendskab til økonomi, ledelse og personaleadministration.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har en relevant videregående uddannelse
 • har relevant ledelseserfaring inden for offentlig forvaltning
 • har kendskab til XAL og IRIS eller tilsvarende
 • er dobbeltsproget
 • har gode engelskkundskaber
 • har gode samarbejdsevner
 • favner bredt og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • er fleksibel og indstillet på i perioder at yde en ekstraordinær arbejdsindsats
 • har en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne og overholdelse af deadlines.

Vi søger således en person, som både vil beskæftige sig med meget forskelligartede opgaver, og som har erfaring med ledelse på et højere niveau.

Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle forhold end de vante.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat, og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Søg jobbet”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.