Nanoq logo

Institutleder til Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab

- Vi søger en ledelsesmæssig stærk profil.

Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Ilisimatusarfik søger en ny institutleder der kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling i instituttet og den daglige drift. Institutlederen er samtidig afdelingsleder for afdelingen for Sygepleje.

Instituttet varetager sygeplejerskeuddannelsen, som er en bacheloruddannelse, klinisk vejlederuddannelse og enkelte kurser. I instituttet indgår endvidere Grønlands Center for Sundhedsforskning som er et aktivt center i udvikling.

Instituttet har 7-10 fastansatte, en del adjungerede professorer og tilknyttede forskere. Der er ca. 45-50 bachelorstuderende og 4-6 Ph.d.-studerende.

Du skal kunne agere i et forholdsvis lille Institut/Universitet i vækst, som har internationalt udsyn og stor bevågenhed. Du skal indgå i forskelligartede opgaver. Der er en uformel omgangstone og der er ikke lang fra ide til handling.

Institutlederens opgaver

Inatisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019 om Ilisimatusarfik fastsætter institutlederens opgaver:
Institutlederen ansætter og afskediger afdelingslederne og instituttets øvrige ansatte.

 • Institutleder varetager i henhold til retningslinjer, der er godkendt af rektor og efter indstilling fra institutrådet, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

Ansvarsområde

I samarbejde med Institutrådet og institutledelsen er institutlederen ansvarlig for:

 • At afgive indstillinger til rektor og Akademisk Råd om de generelle retningslinjer for forskning og forskningsbaseret uddannelse, studieordninger for uddannelserne, forsøgsordninger vedrørende uddannelserne, nedsættelse af fagkyndige udvalg m.m.
 • Instituttets forslag til budget
 • Udarbejde generelle retningslinjer vedrørende studenteroptag, meritoverførsler, tildeling af akademiske grader m.m.
 • Studieledelse, mv.

Kompetenceprofil/kvalifikationer

 • Sygeplejerske med videreuddannelse som Ph.d. / kandidat i sygepleje eller pædagogik eller tilsvarende.
 • Indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen nationalt og internationalt
 • Gode analytiske og planlægningsmæssige forudsætninger.
 • Evne til at arbejde fleksibelt i forhold til administrative og akademisk faglige opgaver.
 • Erfaring med tilrettelæggelse af undervisning
 • Erfaring med personale- og studieledelse
 • Interesse for, viden om og erfaring med at igangsætte forsknings- og udviklingsarbejde samt organisering af og opbygning af forsknings- og uddannelsesmiljøer.
 • Grønlandsk autorisation som sygeplejerske

Det vil være en fordel for ansøger at have gode sprogkundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk, kendskab til grønlandske forhold og desuden have internationalt udsyn.

Ansættelsesprocedure

Rektor nedsætter et bedømmelsesudvalg som bedømmer kvalifikationer og rådgiver om hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale med rektor.

For yderligere spørgsmål kan Rektor Gitte Adler Reimer kontaktes på telefon +299 38 56 02.

Om Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter.

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Om Fællesadministrationen:

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.

Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Information om Ilisimatusarfik findes på www.uni.gl.

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.