Sognepræst i Varnæs pastorat, Aabenraa Provsti, Haderslev Stift

Stillingen omfatter en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Læs mere om, hvad det betyder på dette link https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/hvem-arbejder-i-kirken/praesten

Ud over selve sognepræstestillingen i Varnæs pastorat, er der også en forpligtelse på 25% som præst på Psykiatrisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland, afd. Aabenraa. Der udarbejdes et regulativ for stillingen, der nærmere forklarer, hvad forpligtelsen går ud på.

Stillingen er en fuldtidsstilling.​

Vi ønsker, at vores nye præst tiltræder stillingen pr. 1. april 2023 eller snarest derefter.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb på 20 måneder, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst. Du kan læse mere herom på FUV´s hjemmeside.

Varnæs menighedsråd har i en embedsbeskrivelse beskrevet mere om ​sognet og hvad der forventes af dig som præst i deres pastoratet​.

Har du lyst til at læse mere omkring Varnæs sogn og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du check sognets hjemmeside https://varnaeskirke.dk/.

Tjenestemand LG1

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013)

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 1. oktober 2008 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Den tilknyttede embedsbolig er pt. under renovering. Der arbejdes på, at boligforholdene er på plads, når en ny præst tiltræder, jf. aftale om tjenestebolig af 1. maj 2017. Er boligen ikke klar, sørger menighedsrådet for passende, midlertidig bolig. Boligbidraget for præsteboligen excl. udgifter til el, vand og varme vil være kr. 4.800,- kr. Tjenesteboligen vil blive vurderet, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering.

Er du ikke ordineret, er det nødvendigt, at du vedlægger din ansøgning en kopi af dine eksamenspapirer og din attest fra Pastoralseminariet. Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Vi opfordrer både mænd og kvinder til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, opfordrer vi til, at du kontakter både menighedsrådet og provsten for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale omkring stillingen, inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

Er det første gang du søger embede, opfordrer vi på samme måde til, at du også kontakter biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Mariann Christiansen inden orienteringsmødet.

Det er en stor fordel for alle, hvis der har været et fysisk møde og man har haft lejlighed til at drøfte stillingen og de gensidige forventninger, inden ansøgningerne skal behandles på det kommende orienteringsmøde mellem biskop, provst og menighedsråd.

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Haderslev Stift pr. mail til: kmhad@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den 6. februar 2023 kl. 15.00.

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jobindex