Pædagoger til Res­sour­ce­kor­p­set i Børn & Unge


Ressourcekorpset søger 2 pædagoger med tiltrædelse 1. oktober 2022. Stillingerne er på 37 timer ugentlig.

Ressourcekorpset hører organisatorisk under Børn og Unge – Dagtilbud. Ressourcekorpset har egen team-/fagledelse og har pt. 29 pædagoger ansat.

Vores primære/overordnede arbejdsopgave er, i form af vores forskellige ydelser, via samskabelse at understøtte kommunens dagtilbud i at skabe sunde fællesskaber, der giver mulighed for ligeværdig deltagelse, trivsel og udvikling, samt at understøtte en god overgang og opstart i skolerne i forhold til de børn, vi er omkring.
Vi har også en opgave i forhold til, i samarbejde med skolerne, at hjælpe elever med et bekymrende fravær til et øget fremmøde.

Dine arbejdsopgaver bliver i første omgang primært indenfor dagtilbudsområdet (0-6 år) – men du skal være indstillet på, også at varetage andre af vores opgaver såfremt der bliver behov for det.

I Ressourcekorpset består en arbejdsdag af flere skift, da vores ”arbejdsplads” er hele Viborg Kommune, og du skal derfor selv kunne transportere dig rundt. Arbejds- og mødetider er varierende og kan være delt.
Vi har en bred samarbejdsflade og vægter både samarbejdet med institutioner, skoler, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere højt. TOPI, Den tværfaglige model og Sammenhængsmodellen er rammesættende (se evt. kommunens hjemmeside for yderligere oplysninger).
Vi arbejder ud fra en systemisk og anerkendende tilgang. Vi har et særligt fokus på samskabelse og sammenhæng, det narrative og kontekstens betydning (barnet er aldrig problemet), Vi har altid øje for betydningsfulde faktorer ift. positiv relationsdannelse og trivsel. Vi har ligeledes fokus på at gøre hjernen til medspiller, Marte Meo principperne mm.

Arbejdsopgaver
Vores opgaver er meget alsidige, konstant under forandring og der stilles løbende nye krav til vores ydelser.
Aldrig er to opgaver ens, da de skal tilpasses det enkelte børnehus, dagplejer eller skole. Konkret vil dine arbejdsopgaver bl.a. komme til at/kunne bestå i, at:   
 • Afholde og lede opstarts-, opfølgnings- og handleplansmøder.
 • Deltage i øvrige møder med forældre, dagtilbud og andre fagpersoner.
 • Afprøve og implementere pædagogiske metoder og midler og være rollemodel.
 • Lave observationer og Interne Kompetencevurderinger- herunder forslag til tiltag.
 • Yde råd og vejledning – m. respekt og forståelse for forskellige perspektiver og muligheder.
 • Vidensdele i form af oplæg på personalemøder internt og eksternt.
 • Understøtte processer med at lave analyser, SM(I)TTE-modeller, visuel struktur mm.
 • Lave en del skriftligt arbejde: analyser, handleplaner, evalueringer/rapporter, referater mm.


Vores ønsker og behov ift. dine kompetencer
Arbejdet som ressourcepædagog kræver høj faglighed, lyst til udfordringer, gode samarbejdsevner og en del personlige kompetencer, som er nødvendige for at kunne trives i og varetage jobbet. Vi har derfor nedenstående ønsker ift. til dig og dine kompetencer.
 • Kendskab til og erfaring med den anerkendende og coachende tilgang.
 • Personlig robusthed/balance, indre ro og opmærksomhed – kendskab til egne grænser, signaler og gode egenskaber ift. affektregulering og mentalisering.  
 • Villighed og lyst til at reflektere over og arbejde med dig selv og din egen rolle b.la via sparring og kollegial supervision, med henblik på faglig og personlig udvikling.
 • Nysgerrighed og åbenhed ift. andres perspektiv – evne at skabe refleksioner og forstyrre tilpas.
 • Evne at se bag om umiddelbar adfærd og have situationsfornemmelse.
 • Evne at se muligheder, åbninger og finde nye veje.
 • Gode kommunikationsevner – både ift. relationsdannelse og faglig argumentation.
 • Nærvær og en anerkendende tilgang skal være en selvfølgelighed.
 • Fleksibilitet, omstillingsparathed og selvstændighed.
 • Overblik og fokus, da der altid er mange bolde i luften.
 • Ansvarlighed og struktureringsevne i forhold planlægning af arbejdstid mm.
 • Sidst men ikke mindst: En helhjertet tro på, at alle gør det bedste de kan, med de forudsætninger og evner de har til rådighed, i en given situation.

Som du kan læse ud af ovenstående, kan arbejdet i Ressourcekorpset være krævende, og det er vigtigt at gøre sig klart, om man besidder de ressourcer og det overskud, der skal til, for at man personligt og fagligt kan spænde over det. Mener du at kunne det, har vi meget at tilbyde.

Vi kan tilbyde
 • Et vildt spændende job, der aldrig bliver trivielt.
 • Et fantastisk og empatisk team med stor mangfoldighed, arbejdsglæde, humor, faglig seriøsitet og lyst til nytænkning.
 • En nærværende, tydelig og tillidsfuld leder.
 • Et godt arbejdsmiljø – med fokus på trivsel og ”langtidsholdbarhed”.
 • En kultur, hvor det er en selvfølge at spørge om hjælp, tilbyde sin hjælp, vidensdele, sparre med hinanden, reflektere over egen praksis, give feedback og drage omsorg for hinanden.
 • Kollegiale netværksgrupper, sociale arrangementer og faggrupper. 
 • Professionel coaching og kollegial supervision som kan understøtte os i at arbejde med de udfordringer og krav, der er i vores job.
 • Ugentlige møder i hele - eller dele af personalegruppen og flere fælles tværfaglige møder om året.
 • Faglig udvikling – herunder kurser, temadage m.m.

Yderligere oplysninger kan fås hos teamleder Joan Lindgaard tlf. 87 87 16 75 eller hos koordinator og fraværskonsulent Irina Moustsen på tlf. 87 87 16 76.

Løn og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst. Hertil kommer et støttepædagogtillæg på 12.900 kr. årligt, ulempetillæg på 15.400 kr. årligt, samt Viborgtillæg på 3000 kr. årligt (for en fuldtidsansat – tillægget reguleres i forhold til timeantallet, man er ansat på).

Der gøres opmærksom på, at der indhentes børneattest på de personer, der ønskes ansat.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt den 25. og 26. august.

Antal ledige stillinger:
2

Kørekort:
B, A10