Handelsbetingelser


Produktion:
Profilannoncer sættes online samme arbejdsdag, hvis annonceafdelingen har modtaget annoncen inden kl. 14. For andre produkter, se beskrivelsen i produktinformationen.

Handelsbetingelser for jobannoncering på Jobindex

Reklamationer:
Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag.
Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter Jobindex’ skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

Stillingsannoncering:
I Jobindex optages kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. Jobindex forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til brugeren eller Jobindex’ interesse. Jobindex påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen. Annoncer for stillinger, der kræver kapitalindskud eller er 100 % provisionslønnede optages kun i jobkategorien for Franchise stillinger.

Søgning i CV-databasen:
Hvis kunden selv forestår søgning i og anmodninger fra CV-databasen: Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og Jobindex kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af kunden selv. Jobindex indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, ligesom at Jobindex ikke kan drages til ansvar for at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

Tilbud og priser:
Årsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Jobindex. Alle tilbud er kun gældende ved kundens skriftlige accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter refunderes ikke. Rammeaftaler baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte jobannoncer op til den estimerede mængde. Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen kan ikke afbrydes i perioden og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling.

Betalingsbetingelser:
Den normale kredittid for jobannoncer og årsaftaler er netto kontant 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder Jobindex sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5 % pr. måned.

Jobindex’ rettigheder:
Al visning af annoncer og al rekruttering via CV-databasen på Jobindex.dk sker i henhold til Jobindex’ generelle vilkår. Dette indebærer blandt andet, at Jobindex betinger sig ret til at lagre alle informationer. Jobindex forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign, såfremt tekniske hensyn kræver det.

Telefonsupport:
Telefonsupport kl. 8.00-22.00 alle ugens 7 dage. Telefontid: mandag-fredag: kl. 8.00-17.00. Efter kl. 17.00 samt i weekender og på helligdage ydes telefonsupport på det særlige aftennummer: 38 32 33 88.

Annonce: