1 til 20 af 104 resultater.
Grønlands PolitiPiccolo/Piccoline Politimesterembedet i Nuuk

Grønlands Politi

Dine opgaver vil være alsidige. Primært vil du skulle varetage forefaldende arbejde for vores jurister.

Opgaverne vil omfatte:

 • Forberedelse af materiale
 • Pakning af sager til retten
 • Intern postfordeling

Rigspolitiet, 24. april
Grønlands PolitiMaskinmand/-kvinde til politikutteren SISAK II (OZOM) - Genopslag

Grønlands Politi

Vi ser gerne at du har baggrund som matros eller skibsassistent og derigennem har erhvervet dit duelighedsbevis i motorpasning.

Såfremt du har nedenstående uddannelse/kurser er det en fordel men ikke et krav:

 • Røgdykkerkursus
 • § 16-Kursus

Vores nye maskinmand kan efter sin ansættelse få fornyet sit sundheds bevis for søfarende (Blå bog) og udstedt en søfartsbog, såfremt du ikke allerede har disse. Du har ligeledes mulighed for at gennemføre § 16-Kursus.


Rigspolitiet, 24. april
Grønlands PolitiMatros til politikutteren SISAK II - Genopslag

Grønlands Politi

Som matros skal du have uddannelse og gyldigt sønæringsbevis som befaren skibsassistent eller matros.

Derudover skal du have følgende:

 • Vagtholdsbevis
 • Røgdykker-kursusbevis
 • Søfartsbog opdateret med tidligere tjeneste.

Hvis du også har duelighedsbevis i motorpasning er det en fordel men ikke et krav.


Rigspolitiet, 24. april
Grønlands Selvstyre2 faglærer i KTI Nuuk Jern og Metalskole

Grønlands Selvstyre

Har du mod på nye udfordringer, så er det netop dig, vi har brug for på KTI’s Jern & Metalskole i Nuuk, med tiltrædelse pr. 1. juni 2015, eller efter nærmere aftale.

Vi søger en engageret faglærer som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for transportområdet. Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede lager- og transportarbejdere samt luft og havne terminalarbejdere.

Vi tilbyder

 • et job med udfordringer og et team der lægger vægt på dialog og samarbejde
 • en uddannelsesinstitution i rivende udvikling
 • et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger

Jobindex, 24. april
Grønlands SelvstyreInspektør i KTI Sisimiut

Grønlands Selvstyre

Vi har brug for en dygtig og engageret inspektør, der har lederevner, gåpåmod og frem for alt god indsigt indenfor områdets uddannelser, samt en hurtig omstillingsevne.

Til gengæld tilbyder vi et særdeles selvstændigt job, hvor du får mulighed for, at bruge din fantasi og prøve dig selv af i helt nye situationer. Skolen rummer uddannelser indenfor Tømrer – VVS – Maler og skolepraktik.

Dine væsentligste opgaver og ansvarsområder vil være:
 • Koordinering af skemaplanlægning i de enkelte afdelinger
 • Undervisning gennemføres efter gældende forskrifter, undervisnings- og kursusplaner
 • Evaluering og udvikling af undervisnings- og kursusplaner

Jobindex, 22. april
Grønlands SelvstyreUnderviser i KTI Sisimiut Råstofskole

Grønlands Selvstyre

KTI i Sisimiut søger en underviser til fællesfag til Råstofskolens erhvervsuddannelse.

Vi søger en underviser til dansk – samfundsfag og engelsk, evt. matematik og idræt. På sigt, forventes personen at kunne varetage studievejlederfunktionen.

Vi forventer:

 • At du har seminarieuddannet eller tilsvarende.
 • At du har minimum 5 års undervisningserfaring.
 • At du kan grønlandsk og dansk i skrift og tale.

Jobindex, 22. april
Grønlands SelvstyreDepartementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender søger en AC-fuldmægtig til Økonomiafdelingen

Grønlands Selvstyre

Vi er ca. 40 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger, der arbejder tæt sammen. Vores primære opgave er at analysere og udvikle initiativer på det sociale område, der fremmer mulighederne for velfærd i Grønland og sikrer et højt fagligt niveau på landsstyreområdet.

Arbejdsopgaver

 • Udarbejde finanslovsbidrag for departementets område
 • Budgetlægning og budgetopfølgning for Departementet og dets underliggende institutioner
 • Økonomistyring for Departementets samlede budget.
 • Analyser og konsekvensberegninger af nye tiltag på Departementets sagsområder

Jobindex, 21. april
Grønlands SelvstyreStudiesekretær

Grønlands Selvstyre

Niuernermik Ilinniarfik - Nuuk søger en studiesekretær. Studiesekretæren vil indgå i et team af 3 studiesekretærer.

Studiesekretærens arbejdsopgaver omfatter uddannelser i Grønland såvel som i Danmark samt med Niuernermik Ilinniarfik - Qaqortoq, Piareersarfiit, Uddannelsesstøtteforvaltningen og Kollegie Administrations Fælleskontor. Derudover udfører studiesekretæren sit arbejde i tæt samarbejde med uddannelseskoordinatorerne, studievejlederen, kontaktlærerne og uddannelsesinspektørerne.

Skolens uddannelser er fordelt mellem studiesekretærerne således, at studiesekretæren har ansvaret for et antal hold fra de forskellige uddannelseslinjer. Arbejdsopgaverne omfatter desuden følgende:

 • Tilrettelæggelse af elevers skoleophold i Grønland såvel som i Danmark efter gældende procedurer.
 • Indregistrering af ansøgninger til de respektive uddannelser
 • Udsendelse af optagelses- og afslagsbreve til ansøgere

Jobindex, 20. april
Grønlands SelvstyreKollegie administrationens fælleskontor (KAF) søger en administrativ blæksprutte

Grønlands Selvstyre

Arbejder du struktureret, har du kontorerfaring, og kan du lide af have en bred kontaktflade?

KAF varetager administrationen af godt 700 kollegieværelser i Nuuk, så du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver i en travl hverdag, der vil veksle mellem kontakt til kollegianerne, der henvender sig både telefonisk og personligt, over forskellige økonomiske opgaver til mere klassiske sekretæropgaver.

Du kommer til at varetage følgende arbejdsopgaver:

 • Hovedansvarlig for journalen
 • Telefonpasning/-omstilling
 • Behandling af indgående/udgående post

Jobindex, 20. april
Grønlands Selvstyre2 arkæologer

Grønlands Selvstyre

Ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, NKA, er to stillinger som museumsinspektør ledige til besættelse pr. 1. juli 2015 eller snarest derefter efter aftale.

Stillingerne ønskes besat med henholdsvis en arkæolog, som har speciale inden for inuit-arkæologi og en arkæolog inden for nordbo-arkæologi. Inspektørerne skal forestå rekognosceringer og besigtigelser, udgravninger, forskning og formidling. Herudover arbejder inspektørerne med forvaltningsopgaver og virke for at opfylde formålsparagraffen i Landstingsforordning om museumsvæsen samt i Landstingslov om fredning og anden kulturbeskyttelse af kulturminder.


Jobindex, 20. april
Grønlands SelvstyreFagligt stærk jurist søges til sagsbehandling i Ankecentret

Grønlands Selvstyre

Forbruger- og Konkurrencestyrelsens Ankecenter udfører sekretariatsbetjening for 5 forskellige anke- og klagenævn; Det Sociale Ankenævn, Boligklagenævnet, Forbrugerklageudvalget, Naturklageudvalget samt Miljøbeskyttelsesklageudvalget.

Ankecentret er normeret til 5 sagsbehandlere: 4 jurister og 1 socialkonsulent, samt en kontorfuldmægtig og en afdelingschef. Organisatorisk er Ankecentret placeret i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, som er en del af Grønlands Selvstyre.

Som fuldmægtig (jurist) i Ankecentret vil du bl.a. få følgende spændende arbejdsopgaver:

 • Foretage sagsforberedelse af klagesager hovedsagligt for Det Sociale Ankenævn, men derudover også for Boligklagenævnet, Forbrugerklageudvalget og Miljøbeskyttelsesklageudvalget.
 • Deltage i klage- og ankenævnsmøder i mindre omfang.
 • Være høringspart for ny lovgivning på de relevante sagsområder.

Jobindex, 16. april
Grønlands SelvstyreDepartementet for Familier, Ligestilling og Sociale Anliggender søger tolk

Grønlands Selvstyre

Har du lyst og interesse for et udfordrende job på en spændende arbejdsplads? Så er denne stilling måske noget for dig. Stillingen som tolk er placeret i departementets ledelsessekretariat.

Tiltrædelsesdato: 1. juni 2014 eller efter aftale.

De primære arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

 • Kvalitetssikring af oversættelser
 • Ad hoc skriftlige oversættelsesopgaver
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Ad hoc-opgaver i øvrigt

Jobindex, 16. april
Grønlands SelvstyreJurist til Finansdepartementet

Grønlands Selvstyre

Brænder du for at gøre en forskel, og ønsker du en arbejdsplads med stærkt fagligt og socialt netværk? Så er et job i Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender måske noget for dig.

Grønland står overfor en række spændende udfordringer. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender søger derfor dygtige jurister (cand.jur.) med interesse for skatte- og afgiftsområdet.

Du vil få ansvar svarende til dine forudsætninger og interesser. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være inden for skatte- og afgiftsområdet, og du vil især komme til at beskæftige dig med:

 • Lovforberedende arbejde, herunder udarbejdelse af
 • Notater
 • Lovtekster

Jobindex, 15. april
Grønlands SelvstyreArkivar

Grønlands Selvstyre

Hermed opslås en stilling som arkivar ved Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu til tiltrædelse pr. 1. juni 2015 eller efter nærmere aftale.

Stillingen ønskes besat med en akademiker og kandidat med eksamen i kulturhistoriske fag eller anden tilsvarende humanistisk uddannelse. Der kræves læsefærdighed i grønlandsk og dansk. Erfaring med arkivarbejde vil være en fordel.

Arkivaren skal på lige fod med de øvrige arkivarer deltage i det daglige arbejde, herunder konsulentvirksomhed vedrørende arkiv- og journalforhold samt formidlingsarbejde. Til stillingen er knyttet forskning i arkivalierne. Der må påregnes en vis rejseaktivitet i forbindelse med arkivtilsyn i de grønlandske kommuner. Grønlands Nationalarkiv har en normering på 4 arkivarer og 2 registratorer. Den daglige arbejdsplads er placeret ved ilimmarfik.


Jobindex, 15. april
Grønlands SelvstyreMEEQQAT ILLUAT søger pædagoger

Grønlands Selvstyre

Søger du nye udfordringer, er du indstillet på at arbejde i et meget struktureret miljø med 18 primært behandlingskrævende normalt begavede børn fordelt på 3 afdelinger, så har vi måske den stilling, du søger.

Det forudsættes, at du er parat til at lade dig supervisere i henhold til institutionens behandlingslinje.

Meeqqat Illuat's pædagogik er baseret på:
Empati, tryghed, faste og forudsigelige rammer, hvor børnene igennem kontinuitet og struktur sammen med omsorgsskabende voksne i det daglige, bl.a. ved længerevarende ophold i små familielignende bo-enheder i Godthåbfjorden, bliver motiveret og styrket til at modtage socialpædagogisk behandling med henblik på udskrivning.


Jobindex, 15. april
Grønlands SelvstyreAC-fuldmægtig

Grønlands Selvstyre

Afdelingen beskæftiger sig med forvaltningen af land- og havpattedyr og fugle i Grønland. Afdelingen er normeret med 1 afdelingschef, 7 AC-fuldmægtige samt 2 kontorfuldmægtige. Arbejdsområderne er ofte genstand for stor politik overvågenhed, hvor mange forskellige og modstridende interesser gør sig gældende.

Dagligdagen i afdelingen kan til tider være hektisk, men består fortrinsvis af sagsbehandling, mødeaktivitet, arbejde med projektopgaver, informationsarbejde, samarbejde med andre departementer og organisationer, oplæg til politikerne, borgerhenvendelser, faglig sparring med kollegaer samt egne faste arbejdsopgaver.

Stillingen opfatter bl.a.

 • Landbrugssager, herunder opfølgning af Landbrugskommissionens betænkning og anbefalinger inden for lovgivning og økonomiske aspekter
 • Administration og forvaltning af jagtbevissystemet
 • Promovering af øget anvendelse af lokale ressourcer

Jobindex, 14. april
Grønlands SelvstyreAdministrativ personale (Deltid) ved Angerlarsimaffik "Isikkivik" / Sisimiut

Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, åbnede i begyndelsen af 2014, den første sikrede døgninstitution for unge under 18 år.

Institutionen indeholder udover den sikrede del, også en åben afdeling. Der er plads til i alt 8 unge på institutionen. Der er tale om en socialpædagogisk døgninstitution, hvor pædagogiske tiltag og rehabilitering er i fokus, og hvor udvikling vægtes højt.

Vi arbejder anderkendende og ressourcefokuseret. Da institutionen efterhånden har vokset sig større i form af personale og administrative opgaver, søger vi derfor en administrativ medarbejder til 20 timer om ugen.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Bogføring / økonomistyring
 • Budgetkontrol og årsafslutning
 • Kontantkasseafstemning

Jobindex, 14. april
Grønlands SelvstyrePædagogisk personale ved Angerlarsimaffik ”Isikkivik” / Sisimiut

Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender åbnede i begyndelsen af 2014, den første sikrede døgninstitution for unge under 18 år. Institutionen indeholder udover den sikrede del, også en åben afdeling. Der er plads til i alt 8 unge på institutionen. Der er tale om en socialpædagogisk døgninstitution, hvor pædagogiske tiltag og rehabilitering er i fokus, og hvor udvikling vægtes højt. Vi arbejder anderkendende og ressourcefokuseret.

Det er os, som troværdige voksne, der tager ansvar for relationen med de unge. Vi er konsekvente og vedholdende i kontakten. Det pædagogiske personales opgaver er at indgå i, og være med til at

 • tilrettelægge og udføre det pædagogiske arbejde på de to afdelinger
 • sikre omsorgen for den daglige trivsel, motivation og udvikling af de unge

Jobindex, 14. april
Grønlands SelvstyreProjektleder til det fællesoffentlige ERP-projekt

Grønlands Selvstyre

Kontrakten med den nuværende projektleder for det fællesoffentlige ERP-projekt udløber, og derfor leder vi nu efter en stærk kommunikator og organisator, der har skabt synlige resultater inden for offentlig økonomistyring. Har du haft succes med at implementere ERP-systemer og helst i en offentlig kontekst? Så er du måske vores nye projektleder for implementering af det fællesoffentlige ERP-projekt.

Du får ansvar for følgende hovedopgaver:
 • Implementering af det ambitiøse fællesoffentlige ERP-projekt på tværs af kommunerne og Selvstyret og underliggende enheder i samarbejde med den valgte leverandør og systemejerne
 • Budgetansvar for ERP-projektet, der er på Finansloven
 • Ledelse af ERP-projektsekretariatet

Jobindex, 14. april
Grønlands SelvstyreSouschef søges til Prinsesse Margrethes Børnehjem i Tasiilaq

Grønlands Selvstyre

Prinsesse Margrethes Børnehjem, som ligger i Tasiilaq på Grønlands Østkyst, er et selvstyredrevet børnehjem bestående af to børneafdelinger for 18 børn og unge, fra 0-18 år, med mulighed for forlænget forsorg, samt en handicapsatellit for 6 voksne udviklingshæmmede og senhjerneskadede, med et tilknyttet beskyttet værksted for voksne handicappede.

Souschefarbejdet består af: Stedfortræder for forstander. Sammen med forstander, ledelsesteamet, og personalestaben skabe en tryg og stabil hverdag, så nær det normale for børn, unge og beboere, samt være en del af udviklingen af det pædagogiske miljø på børnehjemmet.

Der vil være administrativt arbejde, alene og i samarbejde med forstander, ledelsesteamet og TAP, såsom: regnskab, bestilling af varer, hjælpe og supervisere ved f.eks. rapportskrivning.


Jobindex, 14. april
Annonce:
energinet
1 til 20 af 104 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.